Μέλος του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2
ης
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθ
ρο 67 Ν.3852/10)
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δ
ημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματο
ς στην οδό Αινιάνων 6, την
19η
του μηνός
Ιανουαρίου 2015
ημέρα
Δευτέρα
και ώρα
6:30 μμ
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Συνημμένα :
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 19/1/2015
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2065 - 14/1/2
015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Άρθρο 67, Ν.3852/10)
Θέμα 1 :
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Εισηγητής :
ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ
Θέμα 2 :
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜ
ΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ
Εισηγητής :
ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ
Θέμα 3 :
ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟ
Υ ΛΑΜΙΕΩΝ
Εισηγητής :
ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ
Θέμα 4 :
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.56/2012 ΑΔΣ "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Λ
ΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ"
Εισηγητής :
ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ
Θέμα 5 :
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Εισηγητής :
ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ
Θέμα 6 :
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Εισηγητής :
ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ
Θέμα 7 :
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ κ. Κ.ΠΑΠΟΥΤΣΑ -ΠΟΛΙΤΗ
Εισηγητής :
ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ
Θέμα 8 :
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ
Εισηγητής :
ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ
Θέμα 9 :
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑ
ΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟ 2015
Εισηγητής :
ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΙΖΑΚΟΣ
Θέμα 10 :
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΔ
ΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015.
Εισηγητής :
ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΙΖΑΚΟΣ
Θέμα 11 :
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Α.Κ
ΛΑΜΙΑΣ
Εισηγητής :
ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΓΥΡΗ
Θέμα 12 :
ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Ε
ΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ
ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
Εισηγητής :
ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ
Θέμα 13 :
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚ
ΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΜΙΕΩΝ
Εισηγητής :
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ κ. ΜΩΡΗΣ
Θέμα 14 :
ΔΙΑΘΕΣΗ - ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
Εισηγητής :
ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ
Θέμα 15 :
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Εισηγητής :
ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ
Θέμα 16 :
ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 68,05
3 ΣΤΡ.ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΡΟΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΛΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΤΣΑΙΡΙΑ" ΚΑΙ "Π
ΑΠΑΓΙΑΝΝΕΝΑ" ΜΕΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΑΝΕΡΗΣ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Εισηγητής :
ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ
Θέμα 17 :
ΕΚ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΟΙΚΙΣΚΟΥ)
ΤΗΣ Τ.Κ. ΟΙΤΗΣ
Εισηγητής :
ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ
Θέμα 18 :
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΩΝ
Εισηγητής :
ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ
Θέμα 19 :
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Εισηγητής :
ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ
Θέμα 20 :
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 161/2014 ΑΔΣ ΚΑΙ ΕΚ ΝΟΥ ΠΑΡ
ΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΓΑΒΡΙΗΛ &
ΜΙΑΧΗΛ
Εισηγητής :
ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΓΥΡΗ
Θέμα 21 :
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΤΑ
Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΚΑΝΑΛΙΑ
ΠΥΡΓΟΥ ΥΠΑΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015
Εισηγητής :
ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ
Θέμα 22 :
ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΞΙΟΠ
ΟΙΗΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ
ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ" (ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 51/13)
Εισηγητής :
ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ
Θέμα 23 :
ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗ
ΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ Κ.Χ. ΤΩΝ ΔΕ
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΚ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ " (ΑΡ. Μ
ΕΛΕΤΗΣ 30/13)
Εισηγητής :
ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ
Θέμα 24 :
ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΣΦΑΛ
ΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ Κ
ΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ " (ΑΡ.
ΜΕΛΕΤΗΣ40/13)
Εισηγητής :
ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ
Θέμα 25 :
ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΔΙΑΜΟ
ΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ"
(ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 34/14)
Εισηγητής :
ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ
Θέμα 26 :
ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣ
ΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ(ΑΛΥΤΡΩΤΩΝ
ΠΑΤΡΙΔΩΝ & ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ) ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΣΕΩΝ MINI BUS
" (ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 24/11)
Εισηγητής :
ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ
Θέμα 27 :
ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΙΣΘΗ
ΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΦΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ &
ΜΙΧΑΗΛ" (ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 26/12)
Εισηγητής :
ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ
Θέμα 28 :
ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣ
ΚΕΥΗ ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΠΑΤΗΣ " (ΑΡ.
ΜΕΛΕΤΗΣ 94/10)
Εισηγητής :
ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ
Θέμα 29 :
ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣ
ΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ
ΚΑΡΥΑΣ " (ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 94/10)
Εισηγητής :
ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ
Θέμα 30 :
ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΚΑ
ΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
" (ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 20/13)
Εισηγητής :
ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ.

Πηγή:lamia.gr

To radiomemory.gr χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης σας. Χρησιμοποιώντας τη ιστοσελίδα αποδέχεστε την χρήση τους.